สวนไทย.COM ชุมชนคนรักสวน แหล่งซื้อ-ขายต้นไม้ อุปกรณ์จัดสวน

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (24/05/2563)
 1. สวนไทย.com ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สวนไทย.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ กฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนิน ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพื่อทําให้ เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. ต่อไปในอนาคต
 3. สวนไทย.com มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร สวนไทย.com มีมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลทีมีอยู่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที สวนไทย.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สวนไทย.com จัดเก็บ
  • 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทัวไป เช่น cookies,ข้อมูลการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจัดเก็บ เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ
  • 4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล , email,หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัคร เข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก ข้อมูลบัตรประชาชนโดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ในการยืนยันตัว บุคคล และป้องกันการปลอมแปลงตัวตนที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี
  • 4.3 ข้อมูลของผู้แจ้งลบประกาศเช่น ชื่อผู้แจ้ง, หมายเลขโทรศัพท์, วันและเวลาที่แจ้งลบ จัดเก็บเพื่อจัดทํา รายงานการแจ้งลบ
  • 4.4 ข้อมูลของผู้สนใจลงโฆษณา , ขอซื้อโฆษณา ซื้อแพ็คเกจต่าง ๆ ของเว็บ สวนไทย.com เช่น ชื่อ , นามสกุล , ที่อยู่ ,email,หมายเลขโทรศัพท์ ใช้เพื่อการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
  • 4.5 ข้อมูลสําหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่เช่น ชื่อ , เบอร์โทร เก็บเพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคําขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนกับเว็บไซต์ สวนไทย.com
  • 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลเนื้อหาประกาศที่ลงกับเว็บไซต์, link,รูปภาพ , ข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน โดยจัดเก็บเพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานและวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้งาน
 5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล สวนไทย.com ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ
 6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อ
  • 6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก" ของตนเองได้อีก
  • 6.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าแก้ไขประกาศ โฆษณา หรือแพ็คเกจต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบสมาชิก ของตนเองได้อีก
  • 6.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง สวนไทย.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
  • 6.4 ประกาศ โฆษณา ร้านค้าออนไลน์ ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยลงประกาศไว้ จะถูกลบออกไปทั้งหมด เมื่อผู้ใช้บริการได้ถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • 6.5 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data science ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก
 7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล สวนไทย.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะ
  • 7.1 กับบริษัทในเครือ สวนไทย.com เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที
  • 7.2 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ สวนไทย.com เช่น Analytics โดย สวนไทย.com อาจ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนในนามของ สวนไทย.com ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทํารายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น
  • 7.3 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์
  • 7.4 กรณีที่ สวนไทย.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม สวนไทย.com จะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง
 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 8.1 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies) ได้โดย ต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ สวนไทย.com เช่น computer notebook, tablet, โทรศัพท์มือถือมาที่สํานักงานใหญ่ เว็บไซต์ สวนไทย.com เพื่อขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  • 8.2 ผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมีสิทธิขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้โดยนํา หลักฐาน ได้แก่
   • 8.2.1 บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
   • 8.2.2 email ที่ได้ใช้ลงทะเบียน
   • 8.2.3 username
   • 8.2.4 รหัสผ่าน มาที่สํานักงานใหญ่เว็บไซต์ สวนไทย.com เพื่อขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ สวนไทย.com อีเมล thaigarden@gmail.com